Życie to nasza największa wartość, dlatego należy o nie dbać, szczególnie przy wykonywaniu prac na wysokościach.  Ryzyko utraty życia podczas tego typu prac jest bardzo duże, dlatego podjęliśmy szereg działań aby ograniczyć do minimum to ryzyko.

   Nasi pracownicy przechodzą regularne, okresowe szkolenia, posiadają aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do operowania podestami ruchomymi, posiadają aktualne badania wysokościowe.

 

 Państwowa Inspekcja Pracy i obowiązki Pracodawcy:

 

 

    Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. Każdy przedsiębiorca budowlany (pracodawca), realizujący prace szczególnie niebezpieczne, ma obowiązek ustalić i aktualizować wykaz tych prac występujących w jego zakładzie pracy, a zwłaszcza:

 

  - zapewnić bezpośredni nadzór wyznaczonych osób nad tymi pracami. Mogą to być na przykład kierownicy budów lub określonych robót, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

 

  - zagwarantować asekurację osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne przez innych pracowników, którzy bezpośrednio prac tych nie wykonują,

   – wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej pracy oraz mogących się zaktywizować zagrożeń (np. sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości) oraz przeszkolić pracowników w zakresie posługiwania się tymi środkami,

 

   - wprowadzić urządzenia ochronne, np. osłony (bariery) miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref i miejsc niebezpiecznych (np. otwory w stropach, sufitach, otwory okienne bez stolarki budowlanej),

 

   - przeprowadzić instruktaż pracowników, który powinien uwzględniać przede wszystkim: – imienny podział pracy, – kolejność wykonywania zadań,

 

– wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

 

 

A zatem praca z nami to szczęśliwy powrót do domu. Zapraszamy do współpracy!