Upadek z wysokości stanowi częstą przyczynę wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Dlatego podczas wykonywania prac na wysokości muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Praca na wysokosci a przepisy BHP
Opublikowany:10.03.2018

   Praca na wysokości oznacza między innymi pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi.

   Pracą na wysokości nie jest praca na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi albo wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

   

Kto może pracować na wysokościach?

Do wykonywania pracy na wysokości mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy, którzy:

  • posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Skierowanie na badania wysokościowe powinno zawierać wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej 3 m
  • odbyli szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich ze specyfikom prac na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy
  • mają zagwarantowane środkami ochrony indywidualnej oraz posiadają umiejętność posługiwania się nimi
  • zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.