Uwaga! Odśnieżamy! Tak, stało się, w grudniu 2022 roku mamy powtórkę z pogody z roku 2013, czyli bardzo duży opad śniegu. Pierwsze telefony dotyczące odśnieżania i ruszamy do akcji! Polecamy się w zakresie alpinistycznego odśnieżania dachów, oraz zrzucania nawisów śnieżnych i sopli.

Potężny śnieg i pierwsze zlecenia na odśnieżaniu dachów
Opublikowany:12.12.2022

Jak zwykle każdy budzi się na ostatnią chwilę. Są oczywiście wyjątki, czyli stali klienci, którzy podpisują umowy na odśnieżanie dachów w każdym roku i wówczas "śpią spokojnie". 

Ci zaś, którzy dawno o zimie zapomnieli, przypomnieli sobie właśnie teraz, czyli dnia 12 grudnia 2022 roku. 

Przypominamy jeszcze raz jakie wymagania prawne co do odśnieżania budynków:

 

"Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego , właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Mówiąc o zarządcy ustawa ma na myśli profesjonalnego zarządcę nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Za właścicieli są natomiast uważane nie tylko osoby fizyczne lub prawne, które są wyłącznymi właścicielami nieruchomości, ale także współwłaściciele. Z całą pewnością natomiast tego pojęcia nie można rozciągać na osoby, których tytuł prawny do nieruchomości wynika jedynie z umowy o charakterze obligacyjnym.

Należy więc przyjąć iż obowiązek odśnieżania dachu spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

 

Słowa kluczowe: odśnieżanie dachów, odśnieżanie dachu, usuwanie sopli, usuwanie śniegu z dachu.